Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacja

Promocje

Aktualnie brak promocji.

Tagi

Brak tagów

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.

I. Definicje

1. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: Fachman Warszawa Sp. z o.o. u.Hutnicza 5 81-061 Gdynia tel 571 445 267

2. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

3. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

4. Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

5. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

6. Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony przez Fachman Warszawa, działający pod adresem www.fachmanwarszawa.pl

7. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Fachman Warszawa, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).

8. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.); 9. Dane firmy: Fachman Warszawa Sp. z o.o. ul.Marszałkowska 84/92 lok.117 NIP 701-042-89-96 REGON 147284526

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Fachman Warszawa świadczy następujące usługi:

 1. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Fachman Warszawa,
 2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Fachman Warszawa,
 3. umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów,
 4. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

4. Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać telefonicznie w godzinach jego otwarcia.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych: zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies,

6. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.fachmanwarszawa.pl

7. Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

8. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. Sprzedaż

1. Fachman Warszawa Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: a. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym,  b. telefonicznie - poprzez kontakt z Działem Obsługi lub Sklepem Stacjonarnym.

3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Fachman Warszawa Sp z o.o. na zasadach opisanych poniżej.

4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.

5. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

6. Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu III.11 zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów:

 1. wybranie produktów,
 2. złożenie zamówienia,
 3. potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
 4. płatność.

7. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

8. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Fachman Warszawa i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

9. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy oraz przelewem na rachunek bankowy.

10. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

11. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

12. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.

13. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

14. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi lub ze Sklepem Stacjonarnym i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu.

15. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

16. Fachman Warszawa Sp. z o.o. może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy.

17. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Fachman Warszawa nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
 2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
 3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi Fachman Warszawa Sp. z o.o. ul.Hutnicza 5 81-061e-mial: efachman@fachmanwarszawa.pl tel.571 445 267 (o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi).  Jeśli Klient chciałby wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności, może także skorzystać z formularza . Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Fachman Warszawa Sp z o.o. może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Proszę odesłać rzecz na adres: Fachman Warszawa Sp. z o.o. Hutnicza 5 81-061 Gdynia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Fachman Warszawa o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.